Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

0
Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat! Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë: "Le të hedhin shamitë, mbi kraharoret e tyre" (En-Nur: 31). Fjala "khumur", që permendet në këtë ajet, është shumësi i...

Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

0
Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit,...

Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe...

0
Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer...

A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

0
Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e...

Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

0
Fetvaja e Komisionit të përhershëm të fetvave mbi propagandën për unifikimin e feve Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami. Komisioni i përhershëm i kërkimeve shkencore dhe fetvave Kryetar: AbdulAziz ibn...

Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

0
Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut...

Ramazani, muaji i mirësive hyjnore!

33100
Me emrin e Allahut Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Ramazani, muaji i mirësive hyjnore! Një shtyllë e Islamit Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga pesë shtyllat e Islamit, është një adhurim shumë i rëndësishëm që myslimani e kryn...

Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në Ramazan.

22940
El hamdulilah vessalatu vesselamu ala resulilah. Disa këshilla për ata që shtrojnë iftaret në ramazan dhe për ata që marrin pjesë në iftare -Etika -rregullat -Pjesmarrja në iftarin e shtruar nga ai që nuk agjëron -Pjesmarja në...

Sqarimi i paqartësive për llogaritjen e muajit hënorë

147
Sqarimi i paqartësive të atyre që bazohen në llogaritje për hyrjen dhe daljen e muajit hënorë Me rëndësi është të sqarojmë me argumente edhe paqartësitë që kanë ata të cilët e shpallin muajin hënorë mbi...

Cdo vend ka shikimin e vet?

93
Argumentet e saktësisë së mendimit se shikimi i një vendi duhet të merret parasyshë dhe nga vendet e tjera, si dhe të pasaktësisë së mendimit që thotë se çdo vend ka shikimin e vet El...

Shpjegimi i hadithit të Ebi Hurejres

29100
Bismilahi Rrahmani Rrahim Hamdi i takon Allahut, salavatet dhe selami qofshin mbi të Dërguarin tonë. Ebu Hurejra tregon se Pejgamberi ka thënë: “Agjërimi fillon ditën kur ju filloni agjërimin, fitër bajrami bëhet në ditën kur ju...

Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

14890
Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk...

Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut

33296
Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri...

Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

11375
Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu...