Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)

0
Urtësitë e krijimit të Iblisit (shejtanit)   Iblisi u prish njerëzve fenë, bindjet fetare, prirjet, dëshirat dhe punët. Ai është shkak për mjerimin e shumë njerëzve. Ai i nxit njerëzit të bëjnë punë që zemërojnë...

Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?

0
Si shpjegohet ekzistenca e të keqes?   Së pari, çdo gjë që ju ndodh krijesave, qoftë e mirë apo e keqe, mirësi apo fatkeqësi, është caktuar nga Allahu. Nuk ka gjë që Allahu nuk...

Qëllimi i krijimit të njeriut

0
Qëllimi i krijimit të njeriut   Çdo njeri që e pranon se ka Zot, duhet t’i bëjë pyetjen vetes: Përse më krijoi Zoti? Ky Zot që më krijoi, a kërkon diçka prej meje, apo jo?...

Përse ka vuajtje kjo botë?

0
Përse ka vuajtje kjo botë?   Kur diskutojmë me njerëzit mbi besimin islam, sidomos në vendin tonë, ku shumë prej tyre u edukuan me një frymë materialiste për një kohë të gjatë, ata shpesh shtrojnë...

Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit...

0
Mendimet e këqija për Allahun e Lartësuar në mjedisin tonë dhe mënyra e trajtimit të tyre Të mendojmë mirë për Allahun: Duhet të mendojmë mirë për Allahun dhe të jemi të bindur se Allahu ka zgjedhur...

Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre

0
Kundërshtarët e urtësive të Allahut të Lartësuar dhe rrëzimi i pretendimeve të tyre Ibn Xheuziu në librin “Essirrul mesun” ka tërhequr vërejtjen se shumë pseudodijetarë dhe injorantë shprehin kundërshtime ndaj urtësisë së Allahut të Lartësuar....

Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave

0
Disa nga urtësitë e krijimit të krijesave   Shfaqja e atributeve hyjnore Me krijimin e krijesave, Zoti i Lartësuar shfaqi atributet e Veta si: Jetën, diturinë, fuqinë, vullnetin, urtësinë, dëgjimin, shikimin, madhështinë, bukurinë, sundimin...

A ka urtësi vdekja e fëmijëve?

0
- A ka urtësi vdekja e fëmijëve? - A ka mundesi që tërmeti të ndodhë rastësisht? - Si shpjegohet që ra fatkeqësia e madhe në vendet islame? Eshte me mire per ne te mos dalim kunder Zotit...

Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat!

0
Shamia, një urdhër kuranor që e keqinterpretojnë të devijuarat! Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë: "Le të hedhin shamitë, mbi kraharoret e tyre" (En-Nur: 31). Fjala "khumur", që permendet në këtë ajet, është shumësi i...

Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta

0
Gjykimi i jehudive dhe krishterëve dhe jetesa në paqe me ta Allahu i Lartësuar thote: Vërtet, kafirët e ehlu kitabëve (ithtarëve të librit; jehudive dhe krishterëve) dhe idhujtarëve do të jenë në Zjarrin e Xhehenemit,...

Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe...

0
Lavdërimet e tepruara për Profetin (s.a.u.s.) në librat e mevludit në shqip, si dhe në revistën “Zani i Naltë’ dhe “Kultura Islame’ të botuara me rastin e mevludit. Në mevludin e Sulejman Çelebisë të përkthyer...

A lejohen të krishteret te bejne meshe ne xhami?

0
Shkruar nga Ismail Bardhoshi A është e vërtetë që Pejgamberi (a.s.) i ka lejuar krishterët të bëjnë meshë në xhami? Çfarë gjykimi ka përdorimi i termit “harmoni ndërfetare”? A ka rrezik të zbehet rruga e mesme e...

Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami.

0
Fetvaja e Komisionit të përhershëm të fetvave mbi propagandën për unifikimin e feve Propaganda për njësimin e feve dhe përafrimin ndërmjet tyre është dalje nga Islami. Komisioni i përhershëm i kërkimeve shkencore dhe fetvave Kryetar: AbdulAziz ibn...

Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare

0
Hyrje mbi metoden e “ehli suneh uel xhemaah” për argumentimin e çështjeve fetare “Ehli suneh uel xhemaah”, për të argumentuar rreth çështjeve të fesë bazohen në Librin e Allahut, Sunetin e të Dërguarit të Allahut...

Ramazani, muaji i mirësive hyjnore!

34012
Me emrin e Allahut Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Ramazani, muaji i mirësive hyjnore! Një shtyllë e Islamit Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga pesë shtyllat e Islamit, është një adhurim shumë i rëndësishëm që myslimani e kryn...